Obchodní podmínky

               I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi


J.K. Slupenec, s.r.o

se sídlem Slupenec 1, 381 01, Český Krumlov

identifikační číslo: 63908395

zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5839


kontaktní údaje:

e-mail: info@jk-slupenec.cz

telefon: 723 832 459

www.jk-slupenec.cz


(dále jen „prodávající“)  


a


fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) osobně, nebo užitím informací webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.jk-slupenec.cz (dále jen „informační portál“).


2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.


       II. Informace o službách a cenách

1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jejich hlavních parametrů jsou uvedeny u jednotlivých služeb v katalogu informačního portálu. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v informačním portálu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace služeb umístěná v katalogu informačního portálu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. 

 

 

III. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uzavřením smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím souhlasí kupující, aby prodávající ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  1. Základní identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ
  2. Kontaktní údaje: telefonní číslo, e‐mailová adresa
  3. Údaje požadované Jezdeckým informačním systémem na adrese https://www.jezdectvi.org/# zadávané prodávajícím
  4. Bankovní spojení
  5. Osobní údaje uvedené v předchozím bodu získáváme přímo od Vás. Tyto osobní údaje uvádíte v objednávkách, fakturách, nebo jiných účetních dokladech.
  6. Osobní údaje jsou kupujícím prodávajícímu poskytnuty dobrovolně, v rozsahu minimálně nutném pro plnění smlouvy. Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu. Údaje budou poskytnuty účetní firmě. Údaje budou archivovány i po ukončení smluvního vztahu po dobu danou zákonem o archivaci účetních dokumentů.Vezměte prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
   1. vzít souhlas kdykoliv zpět,
   2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
   3. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
   4. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
   5. na přenositelnost údajů,
   6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud

IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.

Kupující provádí objednávku služeb těmito způsoby:

 1. Telefonním hovorem s pracovníkem JK-Slupenec
 2. E-mailem info@jk-slupenec.cz
 3. Osobní dohodou
 4. Při zadávání objednávky si kupující s prodávajícím dohodne službu a termín realizace.
 5. Objednávka je považována za uzavřenou ústním potvrzením prodávajícího či potvrzena e-mailem.
 6. Kupující může zrušit objednávku do data provedení služby. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo, email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách nebo osobně.
 7. Prodávající může zrušit objednávku do data provedení služby. Prodávající může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo, email kupujícího nebo ústně.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny služby v informačním portálu, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu.
 9. Kupní smlouva je považována za uzavřenou zaplacením služby, nebo stanovena v samostatné smlouvě.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu služeb hradí kupující v hotovosti, před poskytnutím služby prodávajícím.
 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.
 3. Platební podmínky mohou být upraveny samostatnou smlouvou. Údaje v samostatné smlouvě mají přednost před obchodními podmínkami.Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň není povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dle vlastního uvážení před provedením služby prodávajícím a to telefonicky na telefonní číslo, email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách nebo osobně.

2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dle vlastního uvážení před provedením služby prodávajícím telefonicky na telefonní číslo, email kupujícího nebo osobně. Odstoupení od smlouvy může být ošetřeno samostatnou smlouvou. Údaje v samostatné smlouvě mají přednost před obchodními podmínkami.

 

VII. Práva z vadného plnění.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že službu provede dle svého nejlepšího svědomí.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

    1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
    2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
    3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
    4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do informačního portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící informační portál a užívat informační portál nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
    5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
    6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
    7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 4.1.2020